KANCELARIA PATENTOWA Beata Arkuszyńska


OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE USŁUGI:


- opracowywanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym RP wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych;
- prowadzenie w imieniu Klienta postępowania przed Urzędem Patentowym RP w sprawach dotyczących uzyskania i utrzymania ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych;
- ochrona prawa do nazwy firmy;
- zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych;
- prowadzenie badań czystości patentowej, zdolności patentowej i ochronnej, zdolności rejestrowej znaków towarowych;
- opracowywanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych;
- postępowanie przed Urzędem Patentowym RP, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz sądami powszechnymi i organami orzekającymi w trybie postępowania administracyjnego spornego i odwoławczego, w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej i intelektualnej;
- porady prawne i ekspertyzy odnoszące się do przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o prawie autorskim;
- prowadzenie w imieniu Klienta postępowania przez Europejskim Urzędem Patentowym (EPO);
- prowadzenie w imieniu Klienta postępowania przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) dotyczącego rejestracji znaku towarowego Wspólnoty (CTM) oraz wzoru przemysłowego Wspólnoty (CD);
- opracowywanie zgłoszeń międzynarodowych w sprawach ochrony własności przemysłowej.